Μέλη

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα κι επίτιμα.

 

Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορεί να γίνουν:

  • Οι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της βιοχημείας ή φυσιολογίας της άσκησης.
  • Οι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή και διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική ενασχόληση στον τομέα της βιοχημείας ή φυσιολογίας της άσκησης.

Δόκιμα μέλη της Εταιρείας μπορεί να γίνουν μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες που εργάζονται σε θέματα σχετικά με τη βιοχημεία ή φυσιολογία της άσκησης.

 

Επίτιμα μέλη της Εταιρείας μπορεί να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες που συνέβαλαν ή συμβάλλουν με εξέχοντα τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στην υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

 

Αν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις για να γίνετε μέλος της Εταιρείας (είστε, για παράδειγμα, προπτυχιακή φοιτήτρια ή πτυχιούχος που δεν εκπονεί μεταπτυχιακή διατριβή σχετική με τη βιοχημεία ή φυσιολογία της άσκησης), αλλά θέλετε να συμμετάσχετε στη ζωή της Εταιρείας και να τη συνδράμετε στην εκπλήρωση του σκοπού της, μπορείτε να γίνετε υποστηρικτής.

 

Για να γίνετε μέλος ή υποστηρικτής της Εταιρείας, παρακαλούμε μεταβείτε στο μενού Εγγραφή Μελών.